Spring naar content

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Letselsmid: Letselsmid, gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Cliënt: de contractpartij van Letselsmid.

Honorarium: de financiële vergoeding- exclusief (medische) verschotten en exclusief BTW- die Letselsmid voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

Verschotten: de kosten die Letselsmid in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

 

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders overeengekomen is.

 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand op het moment dat deze door Letselsmid is aanvaard en schriftelijk aan de cliënt is bevestigd. In de bevestiging worden onder meer de op de betreffende zaak van toepassing zijnde honorarium vermeld. De in de bevestiging opgenomen honorarium luiden steeds exclusief (medische) verschotten en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Letselsmid slechts worden vertegenwoordigd door een aan Letselsmid verbonden jurist.

 

4. Declaratie

 1. Letselsmid zal periodiek bij de cliënt declareren. Een kopie van de factuur wordt tegelijkertijd verzonden naar de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij dient de kosten van Letselsmid op basis van artikel 6:96 BW te vergoeden. Mocht de aansprakelijke partij de kosten van Letselsmid niet volledig vergoeden dan zal cliënt het restant aan Letselsmid moeten vergoeden, tenzij Letselsmid met cliënt schriftelijk een afwijkende betalingsafspraak heeft gemaakt.
 2. Letselsmid is gerechtigd het overeengekomen honorarium jaarlijks vanaf 1 januari aan te passen c.q. te indexeren.
 3. In voorkomende gevallen is Letselsmid gerechtigd om van de cliënt te verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald. Het ontvangen voorschot zal in mindering worden gebracht op de eerstvolgende aan de cliënt toe te sturen declaratie.

 

5. Betalingstermijn

 1. Betaling van de declaraties van Letselsmid dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur plaats te vinden. Bij overtreding is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 0.75% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft om een declaratie binnen de in art. 5 sub a van deze voorwaarden genoemde termijn te voldoen, maakt Letselsmid jegens de cliënt aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten. Het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van het op de cliënt openstaande bedrag.
 3. Indien de cliënt in gebreke blijft om een declaratie binnen de in art. 5 sub a van deze voorwaarden genoemde termijn te voldoen, staat het Letselsmid vrij om verdere werkzaamheden voor de cliënt op te schorten.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De cliënt is gehouden Letselsmid de juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook, jegens Letselsmid. Letselsmid wordt door de cliënt gevrijwaard voor aanspraken van derden indien hij voormelde informatie-verplichting niet is nagekomen.
 2. Letselsmid is jegens de cliënt slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Letselsmid wordt uitgekeerd. Letselsmid is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Letselsmid werkzaamheden ten behoeve van de cliënt heeft opgeschort, zoals bedoeld in art. 5 sub c van deze voorwaarden.
 3. Indien en voorzover geen uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Letselsmid beperkt tot twee maal het door Letselsmid in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000. Letselsmid is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door Letselsmid ingeschakelde) derden.
 4. Iedere vordering jegens Letselsmid, behalve de vordering die door Letselsmid is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

 

7. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Letselsmid en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Letselsmid en cliënt kennis te nemen.